Leveringsvoorwaarden

Leveringsvoorwaarden

1. Algemeen
Onder “Waisvisz Wijnen” wordt in deze algemene voorwaarden en elders op de site verstaan als eenmanszaak met beperkte aansprakelijkheid, gevestigd en kantoorhoudend te Hilversum. Vanaf haar oprichting feitelijk gevestigd en kantoorhoudend aan de Oude Amersfoortseweg 317 te Hilversum.
2. Algemeen/Toepassing

Deze algemene voorwaarden zijn met uitsluiting van enige andere voorwaarden van toepassing op de rechtsbetrekkingen, waarbij Waisvisz Wijnen als leverancier optreedt.
3. Aanbiedingen

Aanbiedingen van Waisvisz Wijnen zijn vrijblijvend. Aanbiedingen geschieden onder
voorbehoud van beschikbaarheid van producten. Waisvisz Wijnen heeft het recht in plaats van de bestelde product een soortgelijk product te leveren dan wel de overeenkomst te ontbinden.

4. Prijzen
Alle prijzen zijn inclusief BTW en exclusief eventuele verzendkosten, tenzij anders vermeld in de op het  product betrekking hebbende informatie. Indien de afnemer zich niet in het land van verzending bevindt, is de afnemer aansprakelijk  voor de eventuele verschuldigde omzetbelasting of invoerrechten.

5. Aflevering/Levertijd
Op de internetsite aangegeven levertijden gelden als indicatie en niet als fatale termijn. Waisvisz Wijnen is nimmer aansprakelijk voor schade als gevolg van overschrijding van levertijden. Het eigendom gaat over bij aflevering. Waisvisz Wijnen is gerechtigd de aflevering in gedeelten na te komen. De Extra kosten van de nalevering worden door Waisvisz Wijnen gedragen.

6. Klachten, onderzoeksplicht, verjaring en nakoming.

a. Reclamering terzake van gebreke in de producten dient schriftelijk en zo spoedig
mogelijk te geschieden doch uiterlijk binnen 14 dagen na aflevering.
b. Vorderingen en verweren, gegrond of feiten die de stelling zouden kunnen
rechtvaardigen, dat het afgeleverde product niet aan de overeenkomst beantwoordt,
verjaren door verloop van 1 jaar na ontvangst door de koper.
c. Beantwoordt het afgeleverde niet aan de overeenkomst dan is Waisvisz Wijnen ter
harer keus slechts gehouden tot aflevering van ontbrekende, herstel van het
afgeleverde of vervanging van het afgeleverde product.

7. Schadevergoeding

a. Waisvisz Wijnen kan slechts aansprakelijk gehouden worden voor schade, die aan
haar opzet of grove schuld is toe te rekenen, dan wel ontstaan is door
omstandigheden die op grond van dwingendrechtelijke regels voor haar risico
komen.
b. Omstandigheden, die in ieder geval niet voor risico van Waisvisz Wijnen komen
zijn: werkstaking, werkliedenuitsluiting, ziekte, in-, uit- en/of doorvoerverbod,
transportproblemen, niet nakomen van de verplichtingen door toeleveranciers,
storingen in de productie, natuur en/of kernrampen en oorlog of oorlogsdreiging,
schuld van Waisvisz Wijnen, behoudens opzet of grove schuld.
c. Waisvisz Wijnen is nimmer gehouden tot schadevergoeding anders dan zaak- en/of
personenschade.
d. Het in dit artikel bepaalde laat onverlet de wettelijke aansprakelijkheid van
Waisvisz Wijnen ingevolge dwingendrechtelijke bepalingen.

8. Toepasselijk recht/bevoegde rechter
a. Op alle rechtsbetrekkingen tussen Waisvisz Wijnen en de koper is Nederlands recht
van toepassing.
b. Alle geschillen welke mochten ontstaan naar aanleiding van de onderhavige
overeenkomst dan wel van nadere overeenkomsten, die daarvan het gevolg zijn,
zullen worden beslecht overeenkomstig het Reglement van het Nedrelandse
Arbitrage Instituut of indien Waisvisz Wijnen daarvoor kiest, de bevoegde rechter
van de woon- of vestigingsplaats van Waisvisz Wijnen of de koper.

9. Nederlandse tekst prevaleert
De Nederlandse tekst van deze algemene verkoopvoorwaarden prevaleert boven
vertalingen daarvan.

Bezorginformatie
Uw bestelling wordt in de regel binnen 5 werkdagen bij u afgeleverd.
U wordt over de afleveringsdatum en tijdstip per email of telefonisch op de hoogte gebracht.
Uiteraard kunt u ook de wijnen zelf ophalen bij Waisvisz Wijnen

Betaalinformatie
Waisvisz Wijnen werkt bij eerste aflevering uitsluitend met ‘cash on delivery’.
Bij vervolgbestellingen ontvangt u een factuur met de betalingstermijn van 14 dagen.